• Period 1: Health Class

  Period 2: Planning Period'

  Period 3: Test Center

  Period 4: Health Class

  Period 5: Learning Lab

  Period 6: Health Class

  Period 7: Introduction to Sports Medicine

  Period 8: Lunch

  Period 9: Health Class

  Period 10: Current Health